สุภาภรณ์ หมั่นหา-200x200

อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา

ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Suphaporn Munha

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชั้น 7 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000