สุภาภรณ์ หมั่นหา

อาจารย์

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Suphaporn Munha

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ชั้น 7 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3590