ประพล จิตคติ

อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายประพล จิตคติ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Praphol Chitkati

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ชั้น 7 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Email : seraph_cap@hotmail.com