ประพล-200x200

อาจารย์ ดร.ประพล จิตคติ

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายประพล จิตคติ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Praphol Chitkati

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชั้น 7 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000