การันต์-200x200

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายการันต์ เจริญสุวรรณ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Karan Charoensuwan

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อ

ห้องคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 หรือห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชั้น 7 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000