ยุชิตา กันหามิ่ง

อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Yuchita Kunharming

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ชั้น 7 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000