ยุชิตา-200x200

อาจารย์ ดร.ยุชิตา กันหามิ่ง

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Yuchita Kunharming

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชั้น 7 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000