มัทรี-200x200

มัทรี ขาวจุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางมัทรี ขาวจุ้ย
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Matsree Khaojui

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ การเงิน งานพัสดุ และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 หรือห้องพัสดุคณะ ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000