สุภาภรณ์-นุชรุ่งเรือง-200x200

สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Supaporn Nutrungrueang

ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000