วัชรินทร์-200x200

วัชรินทร์ ปัญญาเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Watcharin Panyasen

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ สนับสนุนทางเทคนิค และพัฒนาสารสนเทศ

ติดต่อ

ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000