นัฐรินทร์-200x200

นัฐรินทร์ พิชิตปัญญา

นักวิชาการการศึกษา
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Nuttarin Phichitpanya

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านงานกิจการนักศึกษา และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ห้องกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000