อมร-200x200

อมร วรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายอมร วรรณารักษ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Amorn Wannarak

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการ งานวารสาร และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ชั้น 4 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000