วชิรวิทย์-200x200

วชิรวิทย์ กรรณิกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายวชิรวิทย์ กรรณิกา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Wachirawit Kanika

ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคลากร :  ปฏิบัติการ
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรรม งานบริการวิชาการ งานวางแผน งานวารสาร และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 4 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000