สุมิตรา-200x200

สุมิตรา หอมอรุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Sumitra Homarun

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานศูนย์พัฒนาศักยภาพแลทรัพยากรมนุษย์ และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ห้องกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000