วรวลัญช์-200x200

วรวลัญช์ คงเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาววรวลัญช์ คงเกิด
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Worawalan Kongkoed

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000