สุพัชรี-200x200

สุพัชรี ท้ายนาวา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Suphatcharee Taynawa

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ งานวางแผน งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ งานแนะแนวการศึกษา และงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมายงาน

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000