พงศ์ศิริ-200x200

พงศ์ศิริ ขำมีชะนะ

นักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายพงศ์ศิริ ขำมีชะนะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Phongsiri Khammeechana

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
นักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ติดต่อ
ห้องวารสารคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 6 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000