วิลาวัลย์-200x200

วิลาวัลย์ ทองอยู่

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาววิลวัลย์ ทองอยู่
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Wilawan Thongyue

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
นักการภารโรง ดูแลอาคารสถานที่ ชั้น 2 ชั้น 4 และชั้น 6

ติดต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000