อัมพร-200x200

อัมพร อึ่งน่วม

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางอัมพร อึ่งน่วม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Amporn Eungnuam

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
นักการภารโรง ดูแลอาคารสถานที่ ชั้น 3 ชั้น 5 และชั้น 7

ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000