เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี หมู่เรียน 5915201 5915202 และหมู่เรียน 6015301 จำนวน 80 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษา โดยมี Mr.Arliegh O. Legarte และ Ms. Minkina Vera เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร