เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (TOEIC TEST)” เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของตนเอง โดยมี ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร