เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการขายออนไลน์และการสร้างแบรนด์สินค้า” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 55 คน โดยมีคุณนริศรา ปานฤทธ์ เจ้าของธุรกิจสกินแคร์ NARISARA เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร