เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี หมู่เรียน 5915201 5915202 และหมู่เรียน 6015301 จำนวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของตนเอง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร