เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Photoshop และการสร้างอินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป หมู่เรียน 6014205 จำนวน 30 คน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีอาจารย์มนตรี ใจแน่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร