เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการทดสอบหลังการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการให้กับนักศึกษา จำนวน 47 คน ในหัวข้อ “การใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ในงานสำนักงาน” และ “การใช้โปรแกรม Photoshop” โดยวิทยากร อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร