เอกสารและค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป)
2. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) จำนวน 1 ฉบับ (แนบท้ายใบสมัคร)
3. ค่าสมัครเรียน
3.1 ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 200 บาท
3.2 ผู้ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 300 บาท