มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ thaibev ขอเชิญร่วมแข่งขันบัญชีครัวเรือน ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชิงเงินรางวัลมูลค่า 18,000 บาท ซึ่งการแข่งขันการจัดทำบัญชีครัวเรือน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีประเภทเงินรางวัลการแข่งขัน ดังนี้

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบ่งเป็น 4 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ                                  3,000 บาท

  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1               2,000 บาท

  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2               1,000 บาท

  4. รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัลๆ ละ     500 บาท

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งเป็น 4 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ                                  3,000 บาท

  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1               2,000 บาท

  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2               1,000 บาท

  4. รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัลๆ ละ     500 บาท

         เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2562 สนใจสามารถส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์: 055-706555 ต่อ 3500, 3613 แฟ๊กซ์: 055-706511 อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th

         หมายเหตุ: มีวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมแข่งขัน และคุณครูที่ควบคุมนักเรียน