ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม…”สร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก พลิกภาพลักษณ์” โดยวิทยากร อ.นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา นักพัฒนาศักยภาพ และนักพูดชั้นนำระดับประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย ชมรมศิษย์เก่า และศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

———————————————————————————————–

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง:

คุณสุมิตรา (มิ้ม) เบอร์โทรศัพท์: 095-1212295

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์: 055-706555 ต่อ 3500 แฟ๊กซ์: 055-706511

อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th

———————————————————————————————–