ขอเชิญชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เข้าร่วม…

กิจกรรมที่ 1: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจดทะเบียนชมรม เครื่องมือประชาสัมพันธ์ชมรม และบริหารจัดการชมรมและบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง”

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ”

ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

———————————————————————————————–

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง:

คุณสุมิตรา (มิ้ม) เบอร์โทรศัพท์: 095-1212295

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์: 055-706555 ต่อ 3500 แฟ๊กซ์: 055-706511

อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th

———————————————————————————————–