ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย online เรื่อง…การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563
  • ลงทะเบียนที่นี่ https://bit.ly/2ZlYUF1
  • สอบถามเพิ่มเติม คุณสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง 089-5665947