ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัย เรื่อง…“การออกแบบการวิจัยและเทคนิคหลักการทำวิจัยที่ถูกต้องเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และรองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          หมายเหตุ: ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน นำเอกสารงานวิจัยของท่านเข้าร่วมอบรมด้วย

 

  • ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://line.me/ti/p/2uwuoY5f9S
  • สอบถามเพิ่มเติม คุณวชิรวิทย์ 088-1453615 หรือ 055-706555 ต่อ 3640