ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ” ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิทยากร ท่านพระครูวัชรวรธรรม เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล (ธ.) เจ้าอาวาสวัดเทพพัฒนาราม ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  คุณจิราพร หอมขจร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร และคุณอรวรรณ  ขว้างจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกซอมพอ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน และทีมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

  • อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม โทร.089-6369928 ID Line : Prapatsorn.pk

  • คุณสุมิตรา หอมอรุณ (มิ้ม) โทร.095-1212295 ID Line : mimsumi