อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ โดยวิทยากร รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง

ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน โดยเรียงตามลำดับการสมัคร

หมายเหตุ: ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และผลงานวิจัยที่จะขอผลงานทางวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามเพิ่มเติม: คณะวิทยาการจัดการ โทร. 055-706555 ต่อ 3640, 3513