ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร