ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Rish Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 3” ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต