ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึกในการรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์ป่า ด้วยการถ่ายทอดความงดงามและเรื่องราวความประทับใจผ่านการภาพถ่าย