มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 ตุลาคม 2561