ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling แนะนำการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย” ผ่านช่องต่างๆ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบในรูปแบบ Ofline และ Online