ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูระบาด เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรค