ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Train the Trainer” Teacher Workshop fpr TOEFL ITP (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับอาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ให้สามารถสอบ TOEFT ITP ให้มีคะแนนที่สูงขึ้นได้ โดยจะจัดอบรมในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา