โครงการลมหายใจไร้มลทิน ภายใต้หลักการของโครงการ “จะคิด ทำ สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งควาซื่อสัตย์สุจริต ในปี 2561 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

  2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง

  3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

  4. การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต