ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรมให้แก่ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561 ดังเอกสารแนบ