ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเปิดรับบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562