เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ เรื่อง “พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561” และเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป