ขอเชิญเข้ารับการอบรม “หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมีกำหนดการอบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท และได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม