ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2