การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ http://rdi.kru.ac.th โดยเริ่มเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562