News

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

          ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา (ใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยจะมีกำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว