News

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day 2018

          ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จะจัดกิจกรรม ASEAN Day 2018 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการนี้จึงเรียนมาเพื่อขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คณะละ 15 คน และขอให้คณะจัดส่งรายชื่อนักศึกษามายังหน่วยงานวิเทศฯ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560