News

ขอให้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2018

          ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2018 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีแรงจูงใจในการพัฒนาด้านศักยภาพทางภาษาต่างประเทศของตนเอง ตลอดจนเกิดเครือข่ายเยาวชนอาเซียนที่เกิดการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ภาษา และวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเรียนมาเพื่อขอให้คณะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 10 คน และส่งรายชื่อ พร้อมใบสมัครภายในวันที่ 7 มกราคม 2561