News

การรับรอง Visiting Professor มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

          ด้วย Miss Samratul Janin Sidal อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในหัวข้อ ทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การสื่อสารทางธุรกิจ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ตลอดจนการสัมภาษณ์งานและการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อให้คณะจัดตารางการจัดกิจกรรมข้างต้น ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ที่เห็นสมควร อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และคณาจารย์ของคณะต่อไป ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561