News

ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN LEADERSHIP

          ด้วยในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดกิจกรรม ASEAN LEADERSHIP ขึ้น ณ วนาลีรีสอร์ท อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้มีนักศึกษาในสังกัดหน่วยงานของท่านจำนวน 10 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามรายชื่อที่แนบมานี้ จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน