News

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Amart Camp

          ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดกิจกรรม ASEAN Amart Camp ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ภายใต่โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 25 คน สามารถขอรับใบสมัครและส่งเอกสารได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-25 กุมภาพันธ์ 2561